Osoby niepełnosprawne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Po ulicach naszego miasta porusza się coraz większa ilość pojazdów, co niestety powoduje spore trudności dla ich kierowców ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego. A jak taka sytuacja wpływa na możliwość zaparkowania pojazdu przez osobę niepełnosprawną ??

W Olkuszu w trosce o osoby niepełnosprawne zostało wyznaczonych blisko 80 takich miejsc, nie wliczając w tą ilość miejsc na osiedlach mieszkaniowych oraz na prywatnych parkingach.

Czym są miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych??

Są to specjalnie wydzielone powierzchnie  często nazywane „kopertami”, które posiadacza karty dla osoby niepełnosprawnej uprawniają do postoju na takich miejscach. Miejsca parkingowe, z których mają prawo korzystać osoby niepełnosprawne powinny być oznakowane znakiem pionowym D-18a wraz z tabliczką T-29 umieszczoną pod tym znakiem oraz znakiem poziomym P-20 „koperta"  i znakiem poziomym P-24. Oznakowanie zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z obowiązującym prawem, znakami wyznaczającymi miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej są znaki:

                   

                  D-18                           D-18a                        D-18b

 

                                    umieszczona tabliczka T-29:

                                  

oraz znaki poziome:

              

                 P-24                           P-18                      P-20

Znaki poziome powinny być wymalowane w kolorze białym. Znak P-24 stanowi uzupełnienie znaków P-18 (miejsce postojowe) lub P-20(koperta), które mogą występować samodzielnie lub w połączeniu ze znakami pionowymi.

Uprawnieni do parkowania na „kopercie” to:

  • osoby o orzeczonym stopniu niepełnosprawności
  • kierujący pojazdem przewożący osobę  z ograniczoną  sprawnością ruchową
  • pracownicy placówek zajmujących się rehabilitacją, opieką lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

Straż Miejska w Olkuszu przypomina, że od 1 lipca 2015 r. w całym kraju obowiązują tylko nowe wzory kart parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Nowe zasady dotyczące kart parkingowych wprowadzone zostały nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw z 23 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446).

Poniżej przedstawiamy wzór obecnie obowiązującej karty oraz tej która straciła ważność po nowelizacji w/w ustawy.

 

Komu przysługuje karta ?

Zgodnie z nowymi przepisami karty parkingowe przyznawane są jedynie:

  • osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
  • osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba neurologiczna),
  • osobom do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
  • placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, które mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

W Olkuszu karty wydawane są przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wszystkie informacje dotyczące wydawania kart znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Olkuszu:

http://www.sp.olkusz.pl/e-samorzad/starostwo-powiatowe/procedury/wydzialy/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci/

 

Nie posiadasz karty, a korzystasz z miejsc dla niepełnosprawnych ?? Licz się z konsekwencjami prawnymi.

W przypadku zaparkowania pojazdu na tzw. kopercie, bez pozostawienia w nim w widocznym miejscu karty uprawniającej do zajęcia takiego miejsca, kierujący musi liczyć się z konsekwencjami.

Zgodnie z taryfikatorem mandatów za parkowanie na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych bez ważnej karty parkingowej wysokość mandatu wynosi 500 zł. Ponadto kierowca zostanie ukarany 5 punktami karnymi.

Jeżeli kierowca parkuje na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych i jednocześnie posługuje się ważną kartą parkingową, która nie należy ani do niego, ani do osoby przez niego przewożonej – wysokość mandatu wynosi 800 zł.

Trzeba też pamiętać o możliwości wymierzenia wyższej grzywny w postępowaniu sądowym na postawie art. 96b Kodeksu wykroczeń: „Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posługuje się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) podlega karze grzywny do 2 tys. zł".

Funkcjonariusze Policji lub Straży Miejskiej działając na podstawie ustawy Prawo o Ruchu Drogowym mogą też w takiej sytuacji wydać dyspozycję usunięcia pojazdu z tzw. koperty na koszt właściciela.

Art.130a
1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
     o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2.

 

Pamiętajmy !

Koperty to  przywilej dla osób uprawnionych do postoju na takich miejscach. Nie kierujmy się własną wygodą, bowiem ewentualne konsekwencje związane z nieuprawnionym korzystaniem z miejsca dla osób niepełnosprawnych są naprawdę spore.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-10-07
Data publikacji:2016-10-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Straż
Liczba odwiedzin:1920