Zadania i obowiązki

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność straży miejskiej (gminnej) jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

 

 ZADANIA

Art.11 ust.1 tejże ustawy wymienia następujące zadania straży:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o  ruchu drogowym;

2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy
      z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

OBOWIĄZKI 

Art.27 określa obowiązki strażnika:

1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych;

2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej;

3) zachowanie tajemnicy prawnie chronionej;

4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi;

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami;

6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-27
Data publikacji:2016-04-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Straż
Liczba odwiedzin:2012